Wymogi i wytyczne raportowania finansowego dla małych i średnich przedsiębiorstw

Raportowanie finansowe jest niezbędnym elementem działalności każdej firmy, niezależnie od jej rozmiaru. Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), jednak często mają mniejsze zasoby finansowe oraz brak wykwalifikowanych pracowników ds. finansów, co może powodować problemy w sporządzaniu raportów finansowych. W niniejszym artykule przedstawiamy najważniejsze wytyczne i wymogi, które powinny być stosowane przez MŚP w przypadku raportowania finansowego.

1. Przestrzeganie zasad rachunkowości

Wykonywanie operacji gospodarczych oraz sporządzanie raportów finansowych powinno się odbywać zgodnie z zasadami rachunkowości i wymaganiami prawnymi obowiązującymi w kraju. MŚP powinny stosować jednolite zasady rachunkowości, a ich raporty finansowe powinny być dokładne, rzetelne i przejrzyste. Ważnym elementem jest również księgowanie transakcji w sposób ciągły i systematyczny.

2. Składanie rocznych sprawozdań finansowych i podatkowych

MŚP powinny składać roczne sprawozdania finansowe i podatkowe w terminie określonym przez prawo. Sprawozdanie finansowe powinno zawierać informacje na temat wyników finansowych, aktywów, pasywów i zmian w kapitale własnym firmy. Sprawozdanie to jest podstawą do wyceny przedsiębiorstwa oraz posłużyć może do kredytowania, inwestycji lub sprzedaży faktycznych wartości.

3. Utrzymywanie systemów kontroli wewnętrznej

MŚP powinny utrzymywać systemy kontroli wewnętrznej w celu zapewnienia, że ich operacje finansowe są rzetelne i zgodne z obowiązującymi przepisami. Systemy kontroli wewnętrznej powinny obejmować plany kont, procedury księgowe, zabezpieczenie i ochronę danych finansowych, a także procedury zatwierdzania transakcji. Informacje związane ze sprawozdaniami finansowymi muszą być przechowywane w sposób bezpieczny, zapewniający tylko wybrane uprawnione osoby dostęp do dokumentów.

4. Rzetelne i umotywowane zagospodarowanie środków finansowych

MŚP powinny rzetelnie i umotywowanie gospodarować ze swoimi zasobami finansowymi. W przypadku tak małych przedsiębiorstw błędne rozliczenia zaledwie kilku transakcji, zwłaszcza w przypadku zastosowania zasad rachunkowości innych niż rachunkowość finansowa, mogą skutkować późniejszymi kłopotami. Dlatego właściwe i rzetelne rozliczenie wszystkiego jest szczególnie ważne.

5. Współpraca z audytorami

MŚP powinny być otwarte na współpracę z właściwymi audytorami. Wszelkie wskazówki i sugestie z raportów audytorskich powinny zostać uwzględnione przez MŚP. Audytory z kolei należy potraktować jako ekspertów i spędzić z nimi więcej czasu na omówieniu wskazówek i planów księgowych, aby zyskać prawdziwie wartościową pomoc na przyszłość.

Podsumowując, raportowanie finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw wymaga staranności i dokładności. Wymagane jest przestrzeganie zasad rachunkowości, składanie rocznych sprawozdań finansowych i podatkowych, utrzymywanie systemów kontroli wewnętrznej, rzetelne i umotywowane zagospodarowanie środków finansowych oraz współpraca z audytorami. Pamiętaj, że wszystkie te czynności mają nie tylko na celu przeprowadzenie szeregu działań na terenie przedsiębiorstwa, ale przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa firmowego, kluczowego dla każdej biznesowej operacji.