Audyt jest procesem, który pomaga sprawdzić i ocenić efektywność działań organizacji. Istnieją dwa rodzaje audytów, których celem jest monitorowanie działań organizacji, a mianowicie audyt zewnętrzny i wewnętrzny. Czym różnią się od siebie te dwa rodzaje audytów? Jakie są ich główne obszary skoncentrowania? W dalszej części artykułu porównamy metody i obszary skoncentrowania obu rodzajów audytów.

1. Definicja audytu zewnętrznego
Audyt zewnętrzny jest przeprowadzany przez niezależną firmę audytorską lub przez zewnętrznego specjalistę w celu sprawdzenia zgodności działań organizacji z regulacjami prawnymi, standardami etycznymi oraz zasadami rachunkowymi.

2. Definicja audytu wewnętrznego
Audyt wewnętrzny to proces przeprowadzany przez wykwalifikowanych specjalistów lub dział wewnętrzny organizacji w celu oceny efektywności działań i procesów organizacji. Audyt ten ma na celu zidentyfikowanie obszarów, w których organizacja potrzebuje udoskonalenia.

3. Obszary skoncentrowania audytu zewnętrznego

-Audyt zewnętrzny skupia się na sprawdzeniu:
– prowadzenia rachunkowości i raportowania finansowego;
– przestrzegania prawa podatkowego i regulacji rynkowych;
– zgodności ze standardami etycznymi;
– oceny ryzyka związanego z działalnością organizacji.

4. Obszary skoncentrowania audytu wewnętrznego

-Audyt wewnętrzny może obejmować:
-weryfikację systemów kontroli wewnętrznej;
-ocenę efektywności procesów i działań organizacji;
-sprawdzenie zgodności z politykami i procedurami firmy;
-uczestnictwo w projektach zmierzających do poprawy efektywności działań organizacji.

5. Podsumowanie
Zewnętrzny audyt i wewnętrzny audyt mają różne cele i obszary skoncentrowania. Audyt zewnętrzny koncentruje się na zgodności z regulacjami prawymi i etycznymi oraz ryzykami związanymi z działalnością organizacji. Z kolei audyt wewnętrzny skupia się na analizie efektywności działań i procesów organizacji, w celu wykrycia obszarów do poprawy. Oba rodzaje audytów są ważne dla organizacji, a ich zastosowanie pozwala na poprawę jej efektywności i przestrzeganie standardów etycznych i wymogów prawnych.