Kontrola finansowa w przedsiębiorstwach publicznych: Wymogi i audyt zewnętrzny

Finanse to jeden z najważniejszych elementów w funkcjonowaniu przedsiębiorstw publicznych. Dlatego też, kontrola finansowa jest niezbędna w celu zapewnienia efektywności i rzetelności działań biznesowych oraz ochrony interesów akcjonariuszy oraz innych interesariuszy. W niniejszym artykule przedstawimy wymagania dotyczące kontroli finansowej oraz przedstawimy role i korzyści audytu zewnętrznego w przedsiębiorstwach publicznych.

Wymogi dotyczące kontroli finansowej:
– W Polsce kontrola finansowa w przedsiębiorstwach publicznych jest regulowana przez ustawę o rachunkowości oraz przez prawo spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.
– Każde przedsiębiorstwo publiczne powinno mieć system kontroli wewnętrznej, który jest przeznaczony do zapewnienia zgodności z ustawami, statutem, politykami i postanowieniami zarządu.
– Przedsiębiorstwo powinno również przeprowadzać coroczny audyt wewnętrzny, który ma na celu ocenę działania systemu kontroli wewnętrznej.
– Kontrola zewnętrzna jest przeprowadzana przez biegłych rewidentów. Audyt zewnętrzny składa się z przeglądu sprawozdań finansowych, badania systemu kontroli wewnętrznej oraz przeprowadzenia testów szczegółowych.

Role i korzyści audytu zewnętrznego:
– Audyt zewnętrzny jest ważnym narzędziem zapewniającym rzetelność sprawozdań finansowych przedsiębiorstw publicznych.
– W ciągu audytu biegli rewidenti wykrywają potencjalne nieprawidłowości finansowe w przedsiębiorstwie.
– Warto zwrócić uwagę, że audyt zewnętrzny ma także wiele korzyści dla samego przedsiębiorstwa. Najważniejsze to:
* Wyzwolenie wewnętrznych zasobów i skoncentrowanie się na podstawowych celach biznesowych;
* Poprawa wewnętrznego systemu kontroli;
* Zwiększenie zaufania inwestorów i partnerów biznesowych;
* Zidentyfikowanie słabych punktów i szansa na ich poprawę.

Podsumowując, kontrola finansowa w przedsiębiorstwach publicznych jest niezbędna. Przeprowadzenie audytu zewnętrznego daje przedsiębiorstwu gwarancję, że jego sprawozdania finansowe są rzetelne i wiarygodne, a w razie potrzeby wskazuje potencjalne nieprawidłowości i umożliwia szybkie ich naprawienie. Warto więc, aby przedsiębiorstwa publiczne uprawiały staranność w zakresie kontroli finansowej i przeprowadzały coroczny audyt zewnętrzny.